Informace jsou stavebním kamenem moderní společnosti a právo je reflektuje v mnoha podobách. Předmět „Právo na informace“ se týká věcně specializované, ale z pohledu práva multioborové problematiky přístupu k informacím, nakládání s nimi, ochrany informací a odpovědnosti za jejich zneužití. Základem tohoto kursu je podrobné seznámení studentů s úpravou práva na informace a ochrany informací ve zvláštních částech správního práva (zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, procesní předpisy, ZVZ ad.). Pozornost bude věnována i ústavním a mezinárodním základům práva na informace a práva na ochranu informací a aspektům soukromoprávním (např. obchodní tajemství, autorské právo, ochrana osobnosti, ochrana soukromí), deliktním (správněprávním a trestněprávním) a procesním (způsoby získávání informací, způsoby rozhodování povinných subjektů, soudní ochrana). Kurs se zaměřuje nejen na klasickou explikaci právních předpisů, ale i na praktické úkoly a příklady z praxe, nejčastější spory a judikaturu správních soudů, Ústavního soudu a ESLP.

https://www.facebook.com/groups/280409622149826/?fref=ts 

Osnova přednášky Správní trestání I.


Správněprávní (administrativněprávní) odpovědnost

Je jednou z forem právní odpovědnosti

Je odpovědností za správní delikt

Je odpovědností veřejnoprávní (charakteristické rysy, srovnání s civilní odpovědností)

Je součástí výkonu veřejné správy

 

Správní sankce

1. Správní tresty

2. Sankce netrestního charakteru (sankce obnovující povahy), nápravná, ochranná, zajišťovací opatření orgánů veřejné správy

 • Nařízení odstranění stavby

 • Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu podle zákona o PO

 • Zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti podle ŽZ

 • Zákaz prodeje zboží, nařízení znehodnocení zdravotně závadného zboží, nařízení uzavření provozovny podle zákona o ČOI

 • Rozpuštění zakázaného shromáždění podle SZ

 • Uložení nucené správy

   

  Základní principy trestání

  Žádný trestný delikt, žádný trest bez zákona

  Princip řádného zákonného procesu

  Zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele

  Zákaz analogie v neprospěch pachatele

  Princip subsidiarity trestní represe

  Princip rovnosti

  Princip ne bis in idem

  Princip presumpce neviny (včetně pravidla in dubio pro reo a nemo tenetur)

  Zásada individualizace trestu

   

Příklady různých správních deliktů

 • zadavatel reklamy zadá klamavou reklamu

 • zaměstnavatel diskriminuje zaměstnance

 • obchodník s cennými papíry poruší pravidla obezřetného poskytování investičních služeb

 • osoba ublíží jinému na cti

 • provozovatel zařízení neohlásí únik znečišťující látky,

 • policista neuposlechne služebního rozkazu

 • cizinec neohlásí změnu místa pobytu na území republiky

 • stavebník provede černou stavbu

 

V systému správních deliktů lze rozlišovat:

 1. přestupky,

 2. správní disciplinární delikty,

 3. tzv. správní pořádkové delikty,

 4. jiné správní delikty, zejména

  a) správní delikty právnických osob a tzv. fyzických podnikajících osob (označované někdy též jako správní delikty „podnikatelů“)          

  b) správní delikty právnických osob,

  c) jiné správní delikty fyzických osob

   

  Příklady tzv. pořádkových deliktů

  Závažné ztěžování postupu správního orgánu ve správním řízení (§ 62 správního řádu) - do 50 000 Kč

  Bezdůvodné odepření podání vysvětlení (§ 137 odst. 2 správního řádu) – do 5 000 Kč

  Neposkytnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezbytné součinnosti při provádění šetření (§ 10 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle) - právnické nebo podnikající fyzické osobě lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu jí dosaženého za poslední ukončené účetní období. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého právnickou nebo podnikající fyzickou osobou za poslední ukončené účetní období.

  Česká národní banka může při výkonu dohledu podle § 27 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, za podmínek stanovených správním řádem nebo zákonem upravujícím výkon státní kontroly uložit pořádkovou pokutu do výše 500 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn takto uložených pokut za stejný skutek nesmí přesáhnout částku 2 500 000 Kč. Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 10 dnů ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

   

  Příklady disciplinárních deliktů

  Kárné provinění státního zaměstnance (§ 87 a násl. zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

  Kázeňský přestupek příslušníka bezpečnostního sboru (§ 50 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů)

  Kárné provinění advokáta nebo advokátního koncipienta (§ 32 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii)

  Disciplinární přestupek studenta veřejné vysoké školy (§ 64 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

   

  Příklady zákonů upravující správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

zák. č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (zákon o pohonných hmotách)

zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů