Status jednotlivce ve správním právu

(přednáška 10. 10. 2017, doc. Prášková)

Správní právo

je souborem právních norem (část právního řádu), který upravuje veřejnou správu. Správní právo je právem veřejné správy

 • je součástí veřejného práva

 • není kodifikováno

 • Od ostatních právních odvětví je odlišuje svým předmětem – upravuje

 • organizaci a činnost veřejné správy,

 • vztahy vznikající při výkonu veřejné správy

   

  Správněprávní vztahy vznikají mezi

  a) subjekty veřejné správy (stát, obec, kraj apod.) a adresáty veřejné správy (fyzickými a právnickými osobami),

  b) mezi subjekty veřejné správy navzájem (např. mezi státem a obcí nebo mezi obcemi navzájem),

  c) také některé základní organizační (vnitřní) vztahy subjektů veřejné správy (např. mezi orgány obce navzájem).

   

  Status osoby je charakterizován

  1. právní subjektivitou - způsobilostí mít práva a povinnosti,

  2. způsobilostí k právnímu jednání,

  3. deliktní způsobilostí,

  4. procesní způsobilostí

  5. subjektivními právy a povinnostmi.

   

  Status obecný

  Status zvláštní:

 • status cizince

 • status azylanta

 • status podnikatele

 • status státního zaměstnance

 • status příslušníka veřejného ozbrojeného sboru,

 • status studenta vysoké školy

 • status stavebníka

 • status zdravotnického pracovníka apod.

   

  Fyzické osoby

  Způsobilost mít práva a povinnosti (právní osobnost) -  od narození do smrti

 • představuje potenciální, nikoli reálnou způsobilost vstupovat do právních vztahů
 • je obecná, jednotná pro celý právní řád
 • některá práva vznikají již samotným narozením člověka
 • musí přistoupit další právní skutečnosti (dosažení určitého věku nebo další podmínky)

 

Způsobilost k právnímu jednání (svéprávnost)

 • Plně svéprávným se podle § 30 OZ stává člověk zletilostí, tj. dovršením 18. roku věku

 • Ohledně určitých právních, resp. protiprávních jednání mohou stanovit normy správního práva něco jiného (získání řidičského oprávnění pro různé skupiny motorových vozidel, získání zbrojního průkazu, vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu, spáchání přestupku apod.)

   

  Procesní právo

 1. Způsobilost být účastníkem řízení (§ 27 odst. 1 a 2, § 28 odst. 1 správního řádu)
 2. Procesní způsobilost (§ 29 správního řádu)

 

Právnické osoby

 • Způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost k právním jednáním a způsobilost deliktní spadají u právnické osoby vjedno a jsou spojeny s existencí právnické osoby

 • Soukromoprávní subjektivita právnických osob je podle § 20 odst. 1 občanského zákoníku generální

 • Problém různých faktických entit - nejsou právnickou osobou a kterým přesto právní normy přiznávají práva a ukládají povinnosti

   

  Právnické osoby soukromého a veřejného práva

  Znaky právnické osoby veřejného práva

 • Výhrada veřejného práva

 • Působnost a pravomoc

 • Omezená subjektivita jednotlivých subjektů veřejné správy

 • Možnost disponovat veřejnými fondy, případně vázanost na veřejné rozpočty

   

  Veřejná subjektivní práva

 • Subjektivní a objektivní právo

 • Dualismus práva – právo veřejné a právo soukromé

 • Práva jednotlivce vůči státu nebo jinému subjektu veřejné správy

 • založena na veřejnoprávních kogentních normách,

 • legální pojem, obsahuje jej § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

 • Jsou nezadatelná a nezcizitelná (nelze se jich vzdát, zcizit nebo s nimi jinak nakládat), v zásadě nepřenosná

 • Pro veřejná subjektivní práva je podstatný primát jednotlivce nad státem: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

 • Členění podle obsahu na status negativus, status pozitivus a status activus

   

  Status negativus je právo směřující k tomu, aby se veřejná správa zdržela zásahů do svobody a práv jednotlivce

  Proti nezákonnému zásahu lze podat tzv. zásahovou žalobu, např. proti

 • nezákonné daňové kontrole,

 • provedení či neprovedení záznamu do katastru nemovitostí,

 • odtažení vozidla,

 • nezřízení datové schránky, nezaslání přístupových údajů

 • nevydání akčního plánu obsahujícího přehled krátkodobých opatření pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

 • zadržení či zatýkání ze strany Policie ČR

 • neumožnění bývalému příslušníkovi bezpečnostního sboru nahlédnout do jeho osobního spisu

   

  Status pozitivus je právo na určitou činnost či plnění správy ve prospěch určitých osob, zejména

 • právo na ochranu života a zdraví,

 • právo na poskytování veřejných služeb (zdravotní, sociální služby, dopravní obslužnost, svoz odpadů),

 • právo na užívání veřejných statků (obecné i zvláštní),

 • právní nárok na udělení určitých oprávnění při splnění zákonem stanovených podmínek (např. živnostenského oprávnění)

   

  Status activus je právo podílet se na správě veřejných věcí

 • volební právo,

 • právo účastnit se zasedání zastupitelstva obce,

 • právo na informace o činnosti povinných subjektů (orgánů státu, orgánů územních samosprávních celků a veřejných institucí),

 • účast v různých komisích a jiných orgánech,

 • právo vznášet návrhy, dotazy, podávat stížnosti

 • Právo žádat o informace

   

  Úprava veřejných subjektivních práv

 • Úprava v ústavních normách a v mezinárodních smlouvách o lidských právech a svobodách

 • Běžné zákony (instituce, zařízení a organizace, záruky odborného poskytování veřejných služeb, technické, materiální, personální, finanční aj. zajištění realizace práv)

 • Podrobnosti v prováděcích předpisech, v OZV a v činnosti správních orgánů

   

  Povinnosti státu, kterým neodpovídá konkrétní oprávnění třetích osob

 • povinnosti provádět správní dozor neodpovídá právní nárok adresáta VS,

 • zákonem stanovená povinnost zřídit nějaký správní orgán,

 • povinnost řádně provádět statistické výkaznictví,

 • povinnost na určitých budovách v určitou dobu vyvěšovat státní vlajku atd.

   

  Veřejné subjektivní povinnosti

 • povinnost platit daně a poplatky

 • branná povinnost

 • povinnost neprodleně odevzdat nalezenou utajovanou informaci

 • právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace podle krizového zákona

 • fyzická osoba je povinna vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc v době krizového stavu

 • povinnost podrobit se správnímu dozoru ke zjištění, zda jsou dodržovány právní povinnosti

 • povinnost stavebníka udržovat stavbu v řádném stavu