Anotace a cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou kybernetické bezpečnosti v kontextu právního prostředí České republiky

Posluchači získají hlubší porozumění:

 • právním aspektům a ochranným opatřením v oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • kybernetickým hrozbám, kyberbezpečnostním událostem a incidentům a jejich klasifikaci;
 • roli a základním činnostem bezpečnostního týmu organizace;

a vyzkouší si, jak:

 • připravovat a publikovat směrnice, doporučení, návody, metodiky a reporty o žádoucím chování či řešení incidentů pro příslušné cílové skupiny;
 • zajišťovat nejlepší dostupnou compliance organizace, především identifikovat a určovat dopad bezpečnostních neshod a nedostatků na organizaci (compliance gap analýza a management);
 • sledovat a dokumentovat kyberbezpečnostní incidenty od nahlášení nebo detekce po jejich vyřešení;
 • poskytovat právní podporu řešení incidentů dalším osobám v organizaci. 


Požadavky ke kontrole studia (pravidla kurzu)

 1. Docházka (70%)
 2. Aktivní zapojení
 3. Účast na závěrečném kolokviu* anebo semestrální práce**

  *     Seminář bude ukončen kolokviem, které bude mít formu skupinového table-top cvičení z oblasti kybernetické bezpečnosti. Studenti budou rozděleni do skupin (optimálně 3, maximálně 5 studentů) a společně budou řešit předložený krizový scénář založený na reálných situacích anebo jinou úlohu z oblasti kybernetické bezpečnosti. Řešení scénáře vypracují v rámci společné diskuze a výsledek budou prezentovat auditoriu, které bude vznášet doplňující dotazy.
  **   Alternativní možností zakončení semináře je předložení seminární práce v rozsahu nejméně 5 normostran na téma z oblasti kybernetické bezpečnosti, které si student individuálně dohodne s vyučujícím.